Бидний туршлага

Засаглал ба Ардчилал

Одоогийн байдлаар нийт 70 гаруй урт болон богино хугацааны үр нөлөө бүхий засаглалын судалгааны төслүүдийг хэрэгжүүлээд байна.

Дэлгэрэнгүй

Уур амьсгалын өөрчлөлт ба Тогтвортой байдал

Уур амьсгалын өөрчлөлт, тогтвортой хөгжлийн сорилтуудыг шийдвэрлэх бидний арга барилын гол тулгуур нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй хөгжил (Climate-resilient development)-ийн аспектийг бүх салбарын судалгаа, ХШҮ-ний төслүүдэд харгалзах явдал

Дэлгэрэнгүй

Хяналт-Шинжилгээ үнэлгээ

ХШҮ-ний төслүүд IRIM-ийн хэрэгжүүлж буй нийт төслийн 35 орчим хувийг дангаар эзэлдэг ба бид ХШҮ-ний төслүүдээрээ дамжуулан хөгжлийн салбарт хэрэгжиж буй төслүүдийг хэрэгцээнд нийцсэн, үр дүнтэй, үр ашигтай, үр нөлөөтэй, тогтвортой хэрэгжихэд нь дэмжлэг үзүүлэхийг зорин ажилладаг.   

Дэлгэрэнгүй

Хөгжил судлал

Өнгөрсөн 16 жилийн хугацаанд бид хөгжлийн салбарт боловсрол, жендэрийн тэгш байдал, нийгмийн хамгаалал, нийгмийн эрүүл мэнд, хот, хөдөөгийн хөгжил зэрэг үндсэн чиглэлүүдээр бүс нутаг болон үндэсний хэмжээний судалгаа, үнэлгээг амжилттай гүйцэтгэж ирсэн.

Дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй эдийн засаг ба зохистой хөдөлмөр эрхлэлт

Уг салбар судлагдахуун нь манай байгууллагын туршлага бүхий салбар бөгөөд бидний нийт хэрэгжүүлсэн төслүүдийн 50 орчим хувь нь аль нэг хэлбэрээр уг салбарт хамаардаг.

Дэлгэрэнгүй