Бодлогууд

Байгууллага нь үйл ажиллагааныхаа хүрээнд дараах бодлогуудыг мөрдлөн болгон ажилдаг.  

 • Эрсдлийн менежментийн бодлого  
  Энэхүү бодлогын зорилго нь байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой гарч болох аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, даван туулж, өөрийн ажилчид, захиалагч, үйлчлүүлэгчид, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай тогтолцоог бий болгоход оршино.
 • Хүүхэд хамгааллын бодлого
  Энэхүү баримт бичиг нь Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэнгийн (IRIM) Хүүхдийг хамгаалах бодлого юм. Энэхүү бодлогыг Монгол Улсын Үндсэн хууль (1992), Хүүхэд хамгааллын тухай хууль (2016), Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль (2016), Хүүхдийг хамгаалах тухай хууль, Хүүхдийг хамгаалах тухай хууль тогтоомжид үндэслэн энэхүү бодлогыг боловсруулсан болно.
 • Гадаад харилцааны бодлого 
  Уг бодлогын зорилго бол IRIM нь гол сонирхогч талуудтай (stakeholder) харилцах харилцаа, уялдааг сайжруулснаар хүртэх үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд дэм болох тогтолцоог бий болгох явдал юм. Өөрөөр хэлбэл байгууллагын стратегийн зорилтуудыг биелүүлэхэд бусад байгууллагуудтай харилцах харилцаагаа ашиглах боломжтой юм.
 • Байгаль орчны бодлогын баримт бичиг
  Байгууллагын байгальд ээлтэй үйл ажиллагааг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах болон учирч болзошгүй нөлөөллийг ухамсарлаж тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг дэмжиж, хүрээлэн буй орчинд хариуцлагатай хандах, зүй зохистой хэрэглээг дэмжих, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэхэд оршино.
 • Ажлын байрны бэлгийн дарамт, хүчирхийлэл, мөлжлөгөөс урьдчилан сэргийлэх бодлого 
  Манай байгууллага үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа нийгмийн бүхий л салбарт жендэрийн тэгш эрхийн зарчмыг хангуулахад өөрсдийн үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлж буй судалгааны ажлуудаараа дамжуулан иргэний нийгэм, хувийн хэвшлийн төлөөлөл, дуу хоолой болохыг зорьж ирсэн. Энэ хүрээнд манай байгууллага 2017 оноос хойш Жендэрийн үндэсний хороо (ЖҮХ)-ны гишүүнээр ажиллаж, хорооны жил тутмын төлөвлөгөөнд туссан ажлуудын хэрэгжилтийг хангахад санаачилга гаргаж, холбогдох судалгаа, шинжилгээний ажлуудыг гүйцэтгэсээр байна.

  https://drive.google.com/file/d/1Itt_SrnIhaA9RXIV4YxHLAulqAT44lWh/view?usp=sharing

 • Жендэрийн бодлого
  Энэхүү Жендэрийн бодлогын зорилго нь IRIM судалгааны хүрээлэн нь судалгаа, зөвлөх үйлчилгээгээр дамжуулан хөгжлийн сорилтуудыг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулахдаа өөрсдийн үйл ажиллагааныхаа бүх түвшинд Жендэрийн мэдрэмжтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангасан ажлын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, хамтрагч байгууллагуудын Жендэрийн мэдрэмжтэй үйл ажиллагаа явуулах чадавхыг бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулахад оршино.
ЧАНАРЫН БОДЛОГО (ISO 9001:2015)

Олон улсын стандарт, захиалагчийн хэрэгцээнд нийцсэн, хараат бус судалгааны үйлчилгээ үзүүлдэг, тогтвортой хөгжих байгууллага байна.IRIM судалгааны хүрээлэн нь судалгаа, үнэлгээ, зөвлөх үйлчилгээний төслүүдээ мэргэжлийн түвшинд, чанартай гүйцэтгэж, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулахад анхаарсаар ирсэн. Уг зорилтынхоо хүрээнд 2016 оноос хойш олон улсын Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж эхэлсэн бөгөөд 2022 оны 8 дугаар сард олон улсын баталгаажуулалтын гэрчилгээ, 2023 оны 5 дугаар сард магадлан аудитын гэрчилгээгээ туc тус гардан авлаа. IRIM судалгааны хүрээлэн нь “Олон улсын стандарт, захиалагчийн хэрэгцээнд нийцсэн, хараат бус судалгаа, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг, тогтвортой хөгжих байгууллага байх” чанарын бодлогоо хэрэгжүүлэн, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулахад анхааран ажилласаар байна