ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ нь бидний хамгийн чадавх бүхий, үндсэн үйлчилгээний нэг юм. Бусад төслүүдээс ялгаатай нь ХШҮ-ний төслийг хэрэгжүүлэхэд хараат бус, хөндлөнгийн байр сууринаас, баримт нотолгоонд бүрэн суурилж, найдвартай, мэргэжлийн үнэлэлт дүгнэлт гаргахыг зорьж ажилладаг.   

 • Ази Номхон Далайн Үнэлгээний Холбооны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр 2017 оноос хойш идэвхтэй ажиллаж байна.   
 • Монголын Үнэлгээний Сүлжээг санаачилж 2017 онд үндэсний үнэлгээчидтэй хамтран үүсгэн байгуулсан. Одоогоор сүлжээний нарий бичгийн үүргийг гүйцэтгэж байна   
 • Үнэлгээний чиглэлд дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн International program for development evaluation training (IPDET) хөтөлбөрт 2016 оноос хойш тогтмол оролцож ирсэн.   

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ (ХШҮ)-ний төслүүд бидний нийт хэрэгжүүлсэн төслийн 30 гаруй хувийг эзэлдэг бөгөөд голлон гүйцэтгэдэг үнэлгээний төрлүүдийг авч үзвэл:   

 • Төсөл, хөтөлбөрийн явцын мониторинг
  Төсөл хөтөлбөрийн логик хүрээ, ХШҮ-ний шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үйл ажиллагааны үр дүнг хэмжих шалгуур үзүүлэлтийн явцын биелэлтийг хэмжих зорилготой.  

  “Залуусын тогтвортой ажил эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн явцын мониторинг, 2019, Зориг Сан.  

 • Төсөл, хөтөлбөрийн суурь, дунд, эцсийн үнэлгээ
  Төсөл хөтөлбөрүүдийн үр дүнг хэмжих зорилгоор төслийн эхлэл, явц дунд болон төгсгөлийн шатанд төслийн логик хүрээ, ХШҮ-ний шалгуур үзүүлэлтүүдэд суурилан гүйцэтгэж буй үнэлгээнүүд.

  Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогын дунд шатны  үнэлгээ ХНХЯ, 2021 

 • Үр нөлөөний үнэлгээ (Impact assessment)
  Бодлого, хөтөлбөр, төслийн үйл ажиллагааны тодорхой хэрэглэгч болон дэд бүтэц, хүрээлэн буй орчинд үзүүлсэн эерэг, сөрөг, зорилтот, зорилтот бус үр дүн, үр дагаврын түвшин дэх эцсийн урт хугацааны үр нөлөөг авч үздэг

  Монгол дахь бичил, жижиг бизнес эрхэлдэг эмэгтэйчүүдэд COVID-19- ийн үр нөлөөний үнэлгээ, Азийн сан, 2021

 • Түргэвчилсэн үнэлгээ (Rapid assessment)
  Богино хугацаанд мэдээлэл цуглуулалтыг зохион байгуулан боломжит дата, мэдээлэлд үндэслэн нөхцөл байдлын талаарх урьдчилсан дүр зургийг тодорхойлох зорилго бүхий үнэлгээний эрчимжүүлсэн хэлбэр. 

  COVID-19 цар тахлын үед хэрэгжүүлсэн Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж, Хүнсний эрхийн бичгийн нэмэгдэл хариу арга хэмжээний түргэвчилсэн үнэлгээ, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, 2021  

 • Бодит цагийн мониторинг (Real-time monitoring)
  Төсөл хөтөлбөрийн интервенц, үйл ажиллагаа явагдаж байх үед гүйцэтгэлийн хэмжигдэхүүн, үзүүлэлтийн тухайн цаг хугацааны нөхцөл байдлыг явц дунд нь хянах, анализ хийх, дүгнэх зорилгоор хийгддэг.  

  Нийгмийн халамжийн зардлын өөрчлөлт төсвийн бууралтын үр нөлөөний шууд мониторинг, НҮБийн Хүүхдийн Сан, 2019. 

 • Үнэлэгдэхүйц байдлын үнэлгээ (Evaluability assessment)
  Төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны дизайн, ХШҮ-ний шалгуур үзүүлэлтийг үнэлэх боломжтой, бодитой эсэх, төслийн зорилгыг хэмжихүйц оновчтой томьёологдсон эсэхийг үнэлэх зорилготой гүйцэтгэдэг.