ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зөвлөх үйлчилгээний төслүүдэд хувь хүн болон байгууллагыг чадавхжуулахаас эхлээд, олон улсын хөгжлийн хөтөлбөр болон төрийн байгууллагын шийдвэр гаргагчдад  нөлөөлөх бодлогын түвшинд хүртэл хүрч ажиллах зэрэг өргөн хүрээний үйл ажиллагаанууд багтдаг. Бидний нийт хэрэгжүүлсэн төслийн 10 гаруй хувийг зөвлөх үйлчилгээний төсөл эзэлдэг бөгөөд голлон гүйцэтгэж буй үйлчилгээний төрлүүдийг танилцуулбал:   

 • Төслийн менежмент (Project management)
  Төсөл бүрийн онцлог, хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан шинэлэг, үр ашигтай чиг хандлага, арга зүй, дизайныг санал болгох, нотолгоонд суурилж үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах чиглэлээр хэсэгчилсэн болон цогц менежментийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.  

  Монгол Улсад гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх туршилтын төсөл, АХБ, ОБЕГ, 2022.  

 • Нөлөөллийн ажил (Campaign & Advocacy)
  Бид бодлого боловсруулагчид болон зорилтот бүлэг, олон нийтэд чиглэсэн кампанит ажлууд, нөлөөллийн ажлуудыг үйлчлүүлэгчдийн захиалгаар болон өөрсдийн санаачилгын үндсэн дээр зохион байгуулдаг.  

  “Монгол Улс дахь иргэний орон зайн тэсвэртэй байдал: Цар тахлын сургамж” судалгаа, ICNL, 2022.  

 • Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах (Workshop facilitation):
  Бүх төрлийн хурал, хэлэлцүүлгийг үндэсний болон олон улсын хэмжээнд менежментийн өндөр түвшинд зохион байгуулах үйлчилгээг үзүүлдэг 

  Монгол Улсын хөгжлийн сорилтуудыг хэлэлцүүлэх үндэсний форум, АХБ, МЭК ХХК, 2021  

 • Контент, медиа (Content & Communication):
  Судалгаа, үнэлгээний үр дүнг зорилтот (таргет) бүлгийн онцлог, арга барил, хэрэгцээнд тохируулан олон талын хэлбэр, арга барилаар боловсруулах, тархаах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг